Aktualności

Logo OPS Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy
Opublikowane dn. 11-07-2024

ZARZĄDZENIE NR 19/2024 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄWOLNICY Z DNIA 10 LIPCA 2024 ROKU w sprawie skrócenia czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy w dniach 11-12 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 609 ze zm.) art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1465) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1650 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§1

Ze względu na występującą temperaturę powyżej 25° C w pomieszczeniach biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach 11-12 lipca 2024 r. wprowadzam skrócony czas pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy.

§2

W dniach wskazanych w §1 niniejszego zarządzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy czynny będzie w godzinach od 7:00 do 14:00.

§3

Informacje o skróconym czasie pracy zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń