Aktualności

Miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów
Opublikowane dn. 01-11-2018

Miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów

Zarządzenie Nr 215/14Wójta Gminy Wąwolnicaz dnia 26 września 2014r.w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych.Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn.zm. ) Wójt Gminy Wąwolnica zarządza,co następuje:§1 W związku z zarządzeniem na dzień 16 listopada 2014r. wyborów Samorządowych wyznaczam miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych, komitetów wyborczych którymi będą tablice ogłoszeń w następujących miejscach: 1.Tablica ogłoszeń w sołectwie Bartłomiejowice2.Tablica ogłoszeń w sołectwie Celejów3.Tablica ogłoszeń w sołectwie Grabówki4.Tablica ogłoszeń w sołectwie Huta5.Tablica ogłoszeń w sołectwie Kębło6.Tablica ogłoszeń w sołectwie Karmanowice7.Tablica ogłoszeń w sołectwie Kolonia Łopatki8.Tablica ogłoszeń w sołectwie Łąki9.Tablica ogłoszeń w sołectwie Łopatki10.Tablica ogłoszeń w sołectwie Mareczki11.Tablica ogłoszeń w sołectwie Rąblów12.Tablica ogłoszeń w sołectwie Rogalów13.Tablica ogłoszeń w sołectwie Stanisławka14.Tablica ogłoszeń w sołectwie Wąwolnica15.Tablica ogłoszeń w sołectwie Zarzeka16.Tablica ogłoszeń w sołectwie Zawada17.Tablica ogłoszeń w sołectwie Zgórzyńskie §2Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. wyborów.§3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.§4Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej..(-) Wójt Gminy WąwolnicaRafał Plewiński
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń