Aktualności

Fundusz Sołecki na 2016 rok
Opublikowane dn. 28-08-2015

Fundusz Sołecki na 2016 rok

Z dnia 28.08.2015

Rada Gminy Wąwolnica podejmując w dniu 27 marca 2014r. uchwałę Nr XXXIV/185/14 rozstrzygnęła o wyodrębnieniu w budżecie gminy Wąwolnica środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała ta, zgodnie z art.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r.o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2014r., poz.301 z późn.zm.), ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych. Oznacza to, że fundusz ten wydzielany będzie corocznie, aż do ewentualnego podjęcia przez Radę Gminy uchwały o niewydzielaniu funduszu sołeckiego.

Funduszsołecki to środki w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na realizację przedsięwzięć które muszą spełnić np. warunki :

* mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy,

* służących poprawie warunków życia mieszkańców

* zgodnych ze strategią rozwoju gminy

Wysokość kwot przeznaczanych dla poszczególnych sołectw wyliczana jest za pomocą wzoru określonego w ustawie, a uzależniona jest od ilości mieszkańców sołectwa oraz od wielkości wykonanych dochodów bieżących gminy.

Funduszsołecki przeznaczany do dyspozycji mieszkańców na 2016 rok wynosi 222.426,63zł.

 

 

Liczba mieszkańców

na

Dzień 30.06.2015r

Kwota funduszu

ZARZEKA

540

19.840,37 zł

ZGÓRZYŃSKIE                                                       63    

7.051,37 zł

ZAWADA

204

10.831,77 zł

KARMANOWICE                                                 456

17.588,22 zł

ROGALÓW

120

8.579,62 zł

CELEJÓW

655

22.923,67 zł

GRABÓWKI

103

8.123,83 zł

RĄBLÓW

285

13.003,49 zł

ŁOPATKI

438

17.105,62 zł

MARECZKI

153

9.464,39 zł

KEBłO

247

11.984,66 zł

HUTA

129

8.820,92 zł

BARTŁOMIEJOWICE                                         161

9.678,88 zł

WĄWOLNICA

1020

26.811,31 zł

Kol. ŁOPATKI                                                         71

7.265,86 zł

STANISŁAWKA                                                       47

6.622,39 zł

ŁAKI

158

9.598,45 zł

KOL.WĄWOLNICA                                               66

7.131,81 zł

 

                     4916

                           222.426,63 zł

 

 

Przypominamy podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 

     Na zebraniu wiejskim mieszkańcy muszą uchwalić wniosek o przyznanie tych środków (inicjatywa złożenia wniosku na zebraniu należy do sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa).

     Organizując zebranie wiejskie należy przestrzegać zarówno przepisów prawa, w tym statutu sołectwa, jak też doprowadzić do tego, aby wzięło w nim udział możliwie jak najwięcej mieszkańców. To wyłącznie mieszkańcy, podejmując uchwałę zebrania wiejskiego,   podejmują decyzję o treści wniosku dotyczącego wykorzystania funduszu sołeckiego.

Tak więc każdy mieszkaniec zainteresowany funkcjonowaniem sołectwa powinien w takim zebraniu uczestniczyć.

       We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty (kalkulacje).    

       Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego, sołtys (do dnia 30 września) przekazuje Wójtowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Pliki do pobrania:

Uchwała o funduszu sołeckim  |  Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego


Poprawiony: Z dnia 14.09.2015
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń