Aktualności

Projekt - kolektory słoneczne
Opublikowane dn. 26-01-2016

Projekt - kolektory słoneczne

Z dnia 26.01.2016

OGŁOSZENIE

 

 

MIESZKAŃCY GMINY WĄWOLNICA

Wójt Gminy Wąwolnica informuje o zamiarze pozyskania dofinansowania na instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania wody lub instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej w prywatnych posesjach mieszkańców naszej gminy. Planujemy pozyskać współfinansowanie na realizację przedmiotowej inicjatywy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach osi Priorytetowej IV: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. 

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY JEDYNIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z POWYŻSZEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO. 

W ramach projektu zainstalowane będą kolektory słoneczne wraz z urządzeniami towarzyszącymi o mocy dostosowanej do wielkości budynków i liczby domowników. Wysokość dofinansowania instalacji zestawów solarnych/ fotowoltaicznych będzie wynosić max. 85% kosztów kwalifikowanych oraz udział gminy 5% , wartość wkładu własnego właścicieli posesji to 10 % wartości instalacji w kwotach netto do których zostanie naliczony podatek VAT według obowiązującej stawki 8%( w przypadku budynków mieszkalnych).

Od pozostałego kosztu 90%, VAT pokryje Gminy.

Planowany koszt całkowity instalacji na jednej posesji wyniesie od 12000,00 do 16000,00 brutto zł. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

  1. Projektem objęte są budynki mieszkalne znajdujące się na terenie Gminy Wąwolnica
  2. Projekt nie obejmuje dofinansowania budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych .
  3. Projekt nie obejmuje dofinansowania instalacji urządzeń na dachach pokrytych eternitem.
  4. Budynki objęte projektem muszą być wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan techniczny dachu oraz miejsce potrzebne na urządzenia instalowane wewnątrz budynku.
  5. Istnieje możliwość montażu kolektora na ścianie budynku od strony południowej w przypadku braku możliwości montażu na dachu.
  6. Gmina Wąwolnica po zakończeniu robót budowlanych przekaże Właścicielowi budynku w nieodpłatne użytkowanie na okres 5 lat zestaw solarny wraz z instalacją. Po upływie tego okresu zestaw solarny zostanie własnością Właściciela budynku. Przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu Właścicielem sprzętu i urządzeń wchodzących w skład zestawu solarnego będzie Gmina Wąwolnica.
  7. Właściciel budynku posiadający zestaw solarny zobowiązany będzie do jego odśnieżania , oczyszczania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem .
  8. Zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku na udział w projekcie.

Zapraszamy Państwa do składania ankiet w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica sekretariat lub u Sołtysa, której wypełnienie umożliwi zebranie danych niezbędnych do opracowania wymaganej dokumentacji projektu.

w terminie do 15 lutego 2016 r.

Ankiety do pobrania na stronie internetowej gminy www.wawolnica.pl lub u Sołtysów

 

 

Wąwolnica 26.01.2016r.

 

                                                                    Wójt Gminy Wąwolnica


Załączniki do pobrania:

DEKLARACJA dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych

ANKIETA do deklaracji dotyczącej udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych

ANKIETA KWALIKACYJNA pod instalację fotogalwaniczną


INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń