Aktualności

OGŁOSZENIE - Praca
Opublikowane dn. 28-02-2018

OGŁOSZENIE - Praca

Z dnia 28.02.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy poszukuje do pracy pracownika socjalnego na zastępstwo.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy Jolanta Pruchniak Tel: 81 8825051.

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

 

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych* (ust. 1 pkt 1);

* trzyletnie  kolegium  pracowników  służb  społecznych,  po  ukończeniu którego absolwenci otrzymują dyplom – tytuł zawodowy pracownika socjalnego

lub

 

  1. 2)ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna** (ust. 1 pkt 2)”.

** tj. studia wyższe pierwszego stopnia (licencjackie) o kierunku praca socjalna

   albo

   studia wyższe drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) o kierunku praca socjalna

 

Ukończenie studiów wyższych pierwszego albo drugiego stopnia o kierunku praca socjalna - bez względu na zrealizowaną podczas studiów specjalność - uprawnia
do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie ww. przepisu art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Zachowanie praw nabytych w zakresie uprawnień
do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

NA PODSTAWIE innych aniżeli omówione powyżej przepisów ustawy o pomocy społecznej

 

Art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn.Dz.U. z dnia 30 stycznia 2015 r., poz. 163, z późn. zm.)

 

 

Art. 116 ust.1. pkt 3

 

„Pracownikiem socjalnym może być osoba, która do dnia 31 grudnia2013 r.ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownikasocjalnego na jednym z kierunków*:

  1. a)pedagogika,
  2. b)pedagogika specjalna,
  3. c)politologia,
  4. d)polityka społeczna,
  5. e)psychologia,
  6. f)socjologia,

     g) nauki o rodzinie.”

* 

* Uwaga: treść przepisuart. 116 ust. 1 pkt 3 należy czytaćłącznie z treściąprzepisu art. 116 ust. 1a. Przepis art. 116 ust. 1 pkt 3 dotyczywyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia
01 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Szczegółowe omówienie poniżej:

 

                         

 

Art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

(tekst jedn.Dz. U. z 30 stycznia 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)

 

 

 

     „1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dy­daktycznych
oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych
w ust. 1
, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów
do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń