Aktualności

Nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia sportowe w 2011 r.
Opublikowane dn. 28-03-2012

Nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia sportowe w 2011 r.

Z dnia 28.03.2012

Informujemy, że do 31 marca br. można składać wnioski o przyznanie Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe za ubiegły rok.

 

Zasady i tryb przyznawania nagród regulujeUchwała nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 22 lutego 2012 r.

 

Nagrody Starosty Puławskiego są przyznawane:

 1. zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku kalendarzowego przez co rozumie się zdobycie medali lub wyróżnień w zawodach rangi: Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski lub konkursach i zawodach na szczeblu krajowym bądź osiągnięcie wyniku równego lub przewyższającego rekord Polski w danej dyscyplinie sportu na konkursach lub zawodach o których mowa wyżej,
 2. trenerom – za osiągnięcie przez zawodników trenowanych przez tego trenera wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym opisanych w pkt 1,
 3. innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej polegającej na: 
  • wybitnych osiągnięciach i pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej,
  • propagowaniu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • organizacji zawodów sportowych. 

 

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

 • dyrektorzy szkół, do których uczęszcza zawodnik, 
 • zarządy klubów sportowych, 
 • stowarzyszenia i instytucje kultury fizycznej,
 • organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • Powiatowa Rada Sportu, 
 • Komisja Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu w Puławach, 
 • Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
 • inne jednostki organizacyjne statutowo związane z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej. 

 

Wnioski należy składać zachowując ww. termin wg załączonego wzoru w kancelarii Starostwa Powiatowego w Puławach (pok. 100) przy wejściu głównym.

 

Dodatkowych informacji udzielaWydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki: tel. 81 886 11 38.

 

 

 

 

Poprawiony: Z dnia 28.03.2012
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń