Aktualności

Fundusz Sołecki na 2019 rok
Opublikowane dn. 04-09-2018

Fundusz Sołecki na 2019 rok

Z dnia 04.09.2018

Fundusz sołecki na 2019 rok

       Rada Gminy Wąwolnica podejmując w dniu 27 marca 2014r. uchwałę Nr XXXIV/185/14 rozstrzygnęła o wyodrębnieniu w budżecie gminy Wąwolnica środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała ta, zgodnie z art.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r.o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2014r., poz.301 z późn.zm.), ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych. Oznacza to, że fundusz ten wydzielany będzie corocznie, aż do ewentualnego podjęcia przez Radę Gminy uchwały o niewydzielaniu funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na realizację przedsięwzięć które muszą spełnić np. warunki :

* mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy,

* służących poprawie warunków życia mieszkańców

* zgodnych ze strategią rozwoju gminy

Wysokość kwot przeznaczanych dla poszczególnych sołectw wyliczana jest za pomocą wzoru określonego w ustawie, a uzależniona jest od ilości mieszkańców sołectwa oraz od wielkości wykonanych dochodów bieżących gminy.

Fundusz sołecki przeznaczany do dyspozycji mieszkańców na 2019 rok wynosi 317.320,24 zł.

tabela_2018

Przypominamy podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy muszą uchwalić wniosek o przyznanie tych środków (inicjatywa złożenia wniosku na zebraniu należy do sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa).

     Organizując zebranie wiejskie należy przestrzegać zarówno przepisów prawa, w tym statutu sołectwa, jak też doprowadzić do tego, aby wzięło w nim udział możliwie jak najwięcej mieszkańców. To wyłącznie mieszkańcy, podejmując uchwałę zebrania wiejskiego,   podejmują decyzję o treści wniosku dotyczącego wykorzystania funduszu sołeckiego.

Tak więc każdy mieszkaniec zainteresowany funkcjonowaniem sołectwa powinien w takim zebraniu uczestniczyć.

We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty (kalkulacje).    

Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego,

sołtys (do dnia 30 września) przekazuje Wójtowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Załączniki do pobrania

Lista obecności

Protokół z zebrania

Wzór uchwały

Wniosek o przyznanie funduszu sołeckiego

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń