Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2019
Opublikowane dn. 08-02-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2019

Z dnia 08.02.2019

Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 8 lutego 2019 roku

link

WZÓR
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / 
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)
WZÓR
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń