Aktualności

Informacja ZUK Puławy
Opublikowane dn. 10-04-2013

Informacja ZUK Puławy

Puławy dnia 10.04.2013 r.

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Puławach uprzejmie informuje, iż na podstawie uzyskanej opinii prawnej rozstrzygającej kwestię konieczności rozwiązania umów z osobami fizycznymi (właścicielami nieruchomości zamieszkałych) na odbiór odpadów w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie zachodzi konieczność ich wypowiadania lub rozwiązania, gdyż w świetle obowiązujących regulacji prawnych zawarte przez Spółkę umowy dotyczące odbioru odpadów wygasają z dniem I lipca 2013 r.

W związku z powyższym nie ma konieczności przesyłania do Zakładu Usług Komunalnych

Sp. z o.o. W Puławach wypowiedzeń zawartych umów na odbiór odpadów czy też osobistego stawiennictwa w celu dokonania czynności wypowiedzenia lub rozwiązywaniazawartych

w/w umów.

Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy posiadają podpisane z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach umowy na odbiór odpadów ­o konieczności uregulowania do dnia 30 czerwca 2013 r. należności za wykonane przez Społkę usługi odbioru odpadów.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość wykupu pojemników na odpady stanowiących

własności ZUK.

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń