Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2020
Opublikowane dn. 02-03-2020

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.) przedstawiam wyniki konkursu ofert na realizację zadań:

  • z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Klub sportowy „Wawel” Wąwolnica

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

50.000,00

 
  • z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

 

Stowarzyszenie

,,Przeszłość - Przyszłości”

Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku

 

4.000,00 zł

2

Stowarzyszenie

,,Młodzi Duchem”

Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku

5.000,00 zł

3

Stowarzyszenie

,,Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy”

Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku

6.000,00 zł

 

4

Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju „Wokół Bystrej”

Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku

5.000,00 zł

 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń