Aktualności

OGŁOSZENIE – STYPENDIUM SZKOLNE
Opublikowane dn. 11-09-2017

OGŁOSZENIE – STYPENDIUM SZKOLNE

Z dnia 11.09.2017

Urząd Gminy w Wąwolnicy informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy składać w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. w  Urzędzie Gminy w Wąwolnicy pok. Nr 17. 

Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wąwolnica z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł (netto)na osobę.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, nie przysługuje dzieciom z  oddziałów przedszkolnych i studentom.

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń