Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.

Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Rada Gminy

Skład Rady Gminy Wąwolnica , kadencja 2018-2023 

 • Ewa Żybura - Przewodnicząca
 • Marcin Turek - z-ca Przewodniczącej
 • Adam Bieniek
 • Aleksandra Bukała
 • Maciej Grusiewicz
 • Dariusz Guzek
 • Dorota Kolibska
 • Jadwiga Kołodyńska
 • Paulina Marczak
 • Bartłomiej Rukasz
 • Beata Pruchniak
 • Tadeusz Szyszka
 • Elżbieta Tomaszewska
 • Ewa Wierzbicka
 • Rafał Woś

Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu lokolizacji, terminu i godziny spotkania.

Tel. kontaktowy : 81 8825072 wew.38, adres e-mail: rada@wawolnica.pl

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń