Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.

Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Rada Gminy

Skład Rady Gminy Wąwolnica,  IX Kadencja w latach 2024-2029

 1. Kolibska Dorota Hanna – Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
 2. Kowalski Przemysław Izydor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wąwolnica
 3. Gąsiorowska Elżbieta Bożena
 4. Gąsiorowska Wanda
 5. Hejno Renata
 6. Kałdonek Robert
 7. Musiatowicz Sylwia Anna
 8. Rukasz Bartłomiej
 9. Sadurski Michał Jakub
 10. Stadnicka Monika Katarzyna
 11. Stefaniak Ewelina
 12. Szumiata Alina Iwona
 13. Taborek Iwona
 14. Tomaszewska Elżbieta Anna
 15. Wargocka Monika Elżbieta

Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu lokolizacji, terminu i godziny spotkania.

Tel. kontaktowy : 81 8825072 wew.38, adres e-mail: rada@wawolnica.pl

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń