Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrzenie:

 1. sprawozdania finansowego;
 2. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu;
 3. informacji o stanie mienia Gminy - oraz zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy
  i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi;

3) przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 2, Komisja może podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

 Skład Komisji Rewizyjnej:

 1.  Aleksandra Bukała Stanowisko: Przewodnicząca
 2. Tadeusz Szyszka
 3. Jadwiga Kołodyńska
 4. Bartłomiej Rukasz
 5. Beata Pruchniak
 6. Dariusz Guzek
 7. Adam Bieniek

 

Komisja Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Do zakresu działania Komisji należą sprawy dotyczące w szczególności:

1) uchwalania i realizacji budżetu;
2) planowania, realizacji i odbioru inwestycji;
3) gospodarki mieniem komunalnym.

 

Skład Komisji Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym:

 1. Dorota Kolibska Stanowisko: Przewodnicząca
 2. Dariusz Guzek Stanowisko: Zastępca Przewodniczącej
 3. Marcin Turek
 4. Jadwiga Kołodyńska
 5. Tadeusz Szyszka
 6. Beata Pruchniak
 7. Elżbieta Tomaszewska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do zadań Komisji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:

1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) wniosków;
3) petycji składanych przez obywateli.

 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Maciej Grusiewicz Stanowisko: Przewodniczący
 2. Rafał Woś
 3. Ewa Kinga Wierzbicka
 4. Dorota Kolibska
 5. Paulina Marczak
 6. Jadwiga Kołodyńska
 7. Elżbieta Tomaszewska

 

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Gospodarki Przestrzennej, Rolinictwa i Ochrony Środowiska

Do zakresu działania Komisji należą sprawy dotyczące w szczególności:

1) spraw społecznych;
2) spraw oświaty;
3) spraw gospodarki przestrzennej;
4) spraw rolnictwa i ochrony Środowiska

 

Skład Komisjii Spraw Społecznych, Oświaty, Gospodarki Przestrzennej, Rolinictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Aleksandra Bukała Stanowisko: Przewodnicząca
 2. Bartłomiej Rukasz Stanowisko: Zastępca Przewodniczącej
 3. Maciej Grusiewicz
 4. Ewa Kinga Wierzbicka
 5. Rafał Woś
 6. Paulina Marczak
 7. Adam Bieniek