Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrzenie:

 1. sprawozdania finansowego;
 2. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu;
 3. informacji o stanie mienia Gminy - oraz zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy
  i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi;

3) przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 2, Komisja może podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

 Skład Komisji Rewizyjnej:

 1.  Aleksandra Bukała Stanowisko: Przewodnicząca
 2. Tadeusz Szyszka
 3. Jadwiga Kołodyńska
 4. Bartłomiej Rukasz
 5. Beata Pruchniak
 6. Dariusz Guzek
 7. Adam Bieniek

 

Komisja Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Do zakresu działania Komisji należą sprawy dotyczące w szczególności:

1) uchwalania i realizacji budżetu;
2) planowania, realizacji i odbioru inwestycji;
3) gospodarki mieniem komunalnym.

 

Skład Komisji Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym:

 1. Dorota Kolibska Stanowisko: Przewodnicząca
 2. Dariusz Guzek Stanowisko: Zastępca Przewodniczącej
 3. Marcin Turek
 4. Jadwiga Kołodyńska
 5. Tadeusz Szyszka
 6. Beata Pruchniak
 7. Elżbieta Tomaszewska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do zadań Komisji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:

1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) wniosków;
3) petycji składanych przez obywateli.

 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Maciej Grusiewicz Stanowisko: Przewodniczący
 2. Rafał Woś
 3. Ewa Kinga Wierzbicka
 4. Dorota Kolibska
 5. Paulina Marczak
 6. Jadwiga Kołodyńska
 7. Elżbieta Tomaszewska

 

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Gospodarki Przestrzennej, Rolinictwa i Ochrony Środowiska

Do zakresu działania Komisji należą sprawy dotyczące w szczególności:

1) spraw społecznych;
2) spraw oświaty;
3) spraw gospodarki przestrzennej;
4) spraw rolnictwa i ochrony Środowiska

 

Skład Komisjii Spraw Społecznych, Oświaty, Gospodarki Przestrzennej, Rolinictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Aleksandra Bukała Stanowisko: Przewodnicząca
 2. Bartłomiej Rukasz Stanowisko: Zastępca Przewodniczącej
 3. Maciej Grusiewicz
 4. Ewa Kinga Wierzbicka
 5. Rafał Woś
 6. Paulina Marczak
 7. Adam Bieniek

 

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń