Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy: Grzegorz Dunia

Telefon:81 8825001

Email: grzegorz.dunia@wawolnica.pl

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy nadzór i bieżąca kontrola nad Referatem Organizacyjnym oraz zapewnienie warunków do sprawnego działania Urzędu Gminy, a w szczególności:
1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy, w tym kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie oraz nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
2) nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej,
3) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
4) nadzór nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
5) organizowanie przestrzegania terminowości i rzetelności załatwiania spraw obywateli przez Urząd,
6) koordynowanie procesu udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje mieszkańców w sposób terminowy i merytoryczny przez pracowników merytorycznych,
7) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, kpa i kodeksu pracy,
8) czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi radnym, posłom i senatorom,
9) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta,
10) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta,
11) sprawowanie bezpośredniego nadzoru i bieżącej kontroli nad pracownikiem Referatu Organizacyjnego odpowiedzialnym za:
- Ochronę Informacji Niejawnych,
- i wykonującym zadania Pełnomocnika ds. wyborów,
12) dokonywanie oceny podległych pracowników,
13) prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr,
14) nadzór nad przygotowywaniem innych niż finansowe projektów uchwał Rady Gminy, wnoszonych przez Wójta pod obrady Rady Gminy,
15) nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Gminy z wyłączeniem uchwał przygotowywanych przez Referat Finansowy,
16) nadzór nad realizacją zarządzeń Wójta,
17) kontrola zarządcza i merytoryczna prac i dokumentów na nadzorowanych stanowiskach,
18) koordynowanie przygotowania odpowiedzi na: skargi, pisma, wnioski mieszkańców oraz interpelacje radnych, pisma posłów i senatorów,
19) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,
20) przygotowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania i Statutu Gminy i ich aktualizacji,
21) wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
22) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
23) nadzór nad prawidłowością realizacji budżetu przez podległy referat,
24) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego na terenie gminy,
25) organizowanie i nadzorowanie dostępu do informacji publicznej,
26) nadzorowanie przekazywania uchwał Rady Gminy Wojewodzie Lubelskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie,
27) prowadzenie rejestru i realizacja zadań wynikających z obowiązków składania oświadczeń majątkowych,
28) nadzór nad zespołem ds. organizacji wyborów do organów państwowych i samorządowych, referendów ogólnokrajowych i lokalnych na obszarze gminy,
29) koordynowanie opracowywania projektów zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych,
30) przygotowywanie projektów materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
31) nadzór nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych,
32) koordynowanie spraw związanych z wyborami i spisami powszechnymi,
33) na bieżąco informuje Wójta o zagrożeniach w realizacji zadań.

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń