Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy: Renata Marczak

Telefon: 81 8825001 wew.35

Email:skarbnik@wawolnica.pl

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy nadzór nad Referatem Finansowym oraz prowadzenie gospodarki finansowej Gminy, a w szczególności:
1) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i realizacją budżetu gminy,
2) nadzór nad przygotowywaniem projektu budżetu gminy, uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo-budżetowych,
3) nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,
4) kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu gminy,
5) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, ich analiza i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi Gminy i Radzie Gminy,
6) opracowywanie analiz, informacji i wniosków o sytuacji finansowej Gminy,
7) opiniowanie decyzji, umów, porozumień i zarządzeń wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
8) nadzorowanie prowadzenia księgowości i ewidencji majątku Gminy w tym Urzędu Gminy i jednostek pomocniczych, Gminnej Biblioteki, Gminnego Domu Kultury, szkół i przedszkoli,
9) prowadzenie gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw na zlecenie Wójta i w zakresie przez Wójta określonym,
10) kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw na zlecenie Wójta i w zakresie przez Wójta określonym,
11) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,
12) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Lublinie, Urzędem Skarbowym i bankiem wykonującym obsługę finansową,
13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości,
14) nadzór nad prowadzeniem windykacji i egzekucji zobowiązań pieniężnych,
15) koordynacja współpracy referatów w zakresie wymiany informacji niezbędnych do prowadzenie przez nie postępowań dotyczących egzekucji należności cywilnoprawnych i wynikających z decyzji administracyjnych,
16) wydawanie zaświadczeń w zakresie działania Referatu Finansowego,
17) realizowanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetu i powierzonych przez Wójta,
18) nadzorowanie przygotowywania zarządzeń i pism w sprawach planów finansowych Urzędu i pozostałych jednostek,
19) nadzór nad prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego,
20) nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
21) kierowanie pracą Referatu Finansowego,
22) sprawowanie bezpośredniego nadzoru i prowadzenie kontroli wewnętrznej stanowisk pracy w ramach Referatu Finansowego oraz opracowywanie we współpracy z Sekretarzem projektów zakresów czynności na te stanowiska,
23) dokonywanie oceny podległych pracowników,
24) zapewnienie ochrony mienia komunalnego (ubezpieczenie i określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników),
25) prowadzenie gospodarki materiałowej oraz zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
26) dokonywanie analizy budżetu i bieżącego informowania Wójta o jego realizacji,
27) Skarbnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w granicach przypisanych mu przez prawo i powierzonych zadań, i obowiązków na podstawie ustawy o finansach publicznych.

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń