Wójt Gminy

Wójt Gminy Wąwolnica: Marcin Łaguna

 Telefon:81 8825001

Email: marcin.laguna@wawolnica.pl

 

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem,
2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
3) ustanawianie regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania,
4) podejmowanie niezwłocznych czynności w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
5) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
7) upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
8) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
9) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami i pracownikami Urzędu,
10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
11) zatwierdzanie na wniosek Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i kierowników referatów zakresów czynności podległych pracowników,
12) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych przedmiotów,
13) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
14) sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej,
15) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
16) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
17) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
18) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza Gminy, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminna osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta,
19) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy:
- Sekretarza Gminy,
- Skarbnik Gminy,
- Kierownika Referatu Inwestycji, Funduszy Europejskich, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej,
- Kierownika USC.
20) w czasie nieobecności Wójta jego obowiązki pełni Sekretarz Gminy.

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń